سنسورهای الکترونیکی فشار برای ثبت فشار در سیستم های تکنولوژی سیال استفاده میشود. کارکرد و شکل اجرا با شرایط استفاده مربوطه تعیین میشود.

برای برآورده کردن این الزامات، HYDAC طیف گسترده ای از فرستنده های فشار مینیاتوری از جمله کلیدهای فشار چندگانه سفارشی را ارائه می دهد.

فرستنده های الکترونیکی اندازه گیری فشار داده های فشار را جمع آوری کرده و به سیگنال خروجی متناسب تبدیل می کنند.

فشار سوئیچ های الکترونیکی متغیر اندازه گیری شده را برای فشار ثبت می کنند، آن را پردازش می کنند و سیگنال سوئیچینگ را مطابق با تنظیمات از پیش تعیین شده تولید می کنند.