سنسورهای دما برای اندازه‌گیری و ارزیابی دما، HYDAC فرستنده‌های دما و سوئیچ‌های دما را برای نصب در خطوط فشار یا نصب مخزن تامین می‌کند.

فرستنده های دما, دما را اندازه گیری می کنند و آن را به یک سیگنال خروجی متناسب تبدیل می کنند.

سوئیچ‌های الکترونیکی دما , دما را اندازه‌گیری می‌کنند، آن را پردازش می‌کنند و سیگنال سوئیچ را مطابق با تنظیمات پیش‌تنظیمی صادر می‌کنند.