سنسورهای خطی برای ثبت موقعیت سیلندر در سیستم های قدرت سیال استفاده می شود. کارکرد و شکل اجرا با شرایط استفاده مربوطه تعیین می شود. به منظور برآورده کردن این الزامات، HYDAC یک برنامه جامع از سنسورهای اتصال ساده گرفته تا حسگرهای کاملاً یکپارچه مخصوص مشتری ارائه می دهد.